درباره کارگاه برق

در این صفحه می‌توانید درباره بخش برق مرکز کارگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف بخوانید.